Breaking News |  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ตู้ทำน้ำเย็น 3 ตู้ คอมพิวเตอร์ 1 ชุด จอ LED 42 นิ้ว 1 เครื่อง       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ รพ.แม่ทะ จ.ลำปาง       ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติในการแจกระเบียนผลการเรียน นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562        ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การเปิดรายวิชาปรับพื้นฐาน (จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563       ประกาศการเปิดรายวิชาปรับพื้นฐาน (จัดการเรียนการสอนแบบออลไลน์) ปีการศึกษา 2563       นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในระดับอาเซียน       เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมรับวัสดุ       ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือก การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563        ประกาศงดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกาศแจ้งตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ รพ.แม่ทะ จ.ลำปาง   
 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง การเปิดรายวิชาปรับพื้นฐาน (จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 
 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในระดับอาเซียน 
 เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมรับวัสดุ 
 ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือก การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกาศแจ้งตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
 พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการศึกษาร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ 
 ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2563 
 แจ้งประกาศเลื่อนวันรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 
 ร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพณิชยการบางนา 
 จัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น ส่งมอบให้แก่อาชีวศึกษาภาคเหนือ  
 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวส.  
 ร่วมงาน วันวิทยุกระจายเสียงไทย  
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน 
 การรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษารอบโควตารับตรง ปีการศึกษา 2563  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดทำหน้ากากอนามัย ป้องกันปัญหาฝุ่นละออง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563  
 พีธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง 
มีข้อมูลทั้งหมด  893  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>