054-217101, 054-228024

ชื่อเอกสาร

      ไฟล์      

คู่มือ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง .pdf
เอกสารทวิภาคี 2566 Link (Google Drive)
แบบฟอร์มรายงานการนิเทศฝึกงาน DVE วศ ลำปาง .zip (Google Drive)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาการณ์/ตรวจเวร .pdf
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม .pdf
ใบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .pdf
ใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว/ลาคลอดบุตร .pdf
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานไปปฏิบัติราชการ .pdf
แบบคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล เพื่อจำแนกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา (09-07-65) .zip (Google Drive)
แบบสรุปรายงานการคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน จำแนกตามกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา (09-07-65) .zip (Google Drive)
บันทึกจากครูเยี่ยมบ้าน (09-07-65) .zip (Google Drive)
เอกสาร แบบ คป.01 - คป.08 (06-07-65)
Link (Google Drive)
คำสั่ง 61 - 64
Link (Google Drive)
คู่มือการปฏิบัติงาน
Link
คำขอโครงการ ปี 2565
.doc
คำขอครุภัณฑ์ ปี 2565
.doc
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
.docx
เกณฑ์วิชาโครงการ (การเขียนแผนธุรกิจ  โครงการ  โครงงาน) แบบฟอร์ม คะแนนใหม่
.pdf
แบบประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
.docx
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
.pdf
แบบฟอร์มโครงการ (ฉบับย่อ) และรายการครุภัณฑ์ที่จะขอตั้งในแผนปฏิบัติราชการ
.zip
แบบโครงงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
.docx
แบบโครงการประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1)
.xlsx
แบบรายงานผลการฝึก (สผ.2)
.pdf
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการฯ
.doc / .pdf
แบบฟอร์มบันทึกคะแนนระหว่างภาค
.doc
แบบฟอร์มโครงการจัดการเรียนรู้
.doc
แบบฟอร์มตรวจโครงการจัดการเรียนรู้
.xls
แบบฟอร์มตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
.doc
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน
.doc
แบบฟอร์มปกแผนการสอน
.doc
แบบฟอร์มแผนการสอน
.doc
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบบันทึกหลังการสอน
.doc
แบบฟอร์มสอนชดเชย
.doc
แบบฟอร์มสอนแทน
.doc
คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN และ PLC
Link
โปรแกรม LogBook + คู่มือการใช้งาน
Link