ชื่อเอกสาร

      ไฟล์      

เกณฑ์วิชาโครงการ (การเขียนแผนธุรกิจ  โครงการ  โครงงาน) แบบฟอร์ม คะแนนใหม่
.pdf
แบบประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
.docx
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
.pdf
แบบฟอร์ม คป.
.zip
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
.zip
แบบฟอร์มโครงการ (ฉบับย่อ) และรายการครุภัณฑ์ที่จะขอตั้งในแผนปฏิบัติราชการ
.zip
แบบโครงงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
.docx
แบบโครงการประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1)
.xlsx
แบบรายงานผลการฝึก (สผ.2)
.pdf
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการฯ
.doc / .pdf
แบบฟอร์มบันทึกคะแนนระหว่างภาค
.doc
แบบฟอร์มโครงการจัดการเรียนรู้
.doc
แบบฟอร์มตรวจโครงการจัดการเรียนรู้
.xls
แบบฟอร์มตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
.doc
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน
.doc
แบบฟอร์มปกแผนการสอน
.doc
แบบฟอร์มแผนการสอน
.doc
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบบันทึกหลังการสอน
.doc
แบบฟอร์มสอนชดเชย
.doc
แบบฟอร์มสอนแทน
.doc
คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN และ PLC
Link
โปรแกรม LogBook + คู่มือการใช้งาน
Link