QR Code กลุ่มชั้นเรียน

ให้นักเรียน นักศึกษาทำการเลือกห้องเรียน แล้วทำการ แสกน QR-Code เข้ากลุ่มชั้นเรียนของตนเอง.