ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.3 ก่อนออกฝึกงาน ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2558 เริ่มเวลา 08.30 น. 
  ประกาศ การเข้าค่ายปรับพฤติกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 
  ประกาศ ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 
  แบบคำร้องขอผ่อนผันใบรายงานผลการเรียน 
  ปฎิทินการศึกษา 2558 สำหรับครูและเจ้าหน้าที่ 
  กำหนดการของพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 มี.ค. 58 
  ปฎิทินการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียน นักศึกษา 
  งานเลี้ยงอำลาสถาบัน 
  แจ้งครูที่ปรึกษาทุกท่าน ให้ช่วยตรวจสอบนักเรียน นักศึกษาที่ตนรับผิดชอบ ทาง RMS สำหรับครูที่ปรึกษา 
  การปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 
มีข้อมูลทั้งหมด  81  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9