การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ของแผนกวิชาการโรงแรม (ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม)
 ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา    อ่าน : 106 ครั้ง
 ประกาศ : 03 ธันวาคม 2561 15:50:25    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม