กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 510 ครั้ง
 ประกาศ : 02 สิงหาคม 2560 10:38:13    
1 ส.ค. 60 นายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ประจำปี 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโดยหมวดทักษะชีวิต เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของภาษาไทย และอนุรักษ์ค่านิยมความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป กิจกรรมประกอบด้วย ร้องเพลงประสานเสียง ต้นไม้ของพ่อ, การอ่านบทร้อยกรอง, การอ่านออกเสียง เขียนคำยาก, ตอบคำถามจากการฟังและดู, แข่งขันโต้วาที ญัตติ “ภาษาไทยวิไลหรือวิบัติ เพราะผู้ชายหรือผู้หญิง” และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน