โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 923 ครั้ง
 ประกาศ : 11 พฤษภาคม 2560 10:08:04    
8 พ.ค. 60นายปณิทัต ลี้จินดา รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.1 และในวันที่ 9 พ.ค. 60 นายคติ ปรีชา รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สำหรับนศ.ระดับ ปวส.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำความดี สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมกับประชาธิปไตย คุณธรรมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง