ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม “การเขียนแผนธุรกิจ”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 95 ครั้ง
 ประกาศ : 30 กันยายน 2563 14:46:32    
23 ก.ย. 63 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม “การเขียนแผนธุรกิจ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ และดำเนินการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของผู้เรียนในสถานศึกษา โดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 63 มีผู้ได้รับรางวัลการเขียนแผนธุรกิจ ดังนี้รางวัล ชนะเลิศ ธุรกิจดอกไม้ Jamtee Flower นำโดยนายปรเมษฐ์ คันธะชุมภู และคณะ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการดอกไม้และสิ่งประดิษฐ์ ครูจามจุรี จินะการ เป็นครูที่ปรึกษาธุรกิจ, รองชนะเลิศอันดับ 1 ธุรกิจเบเกอรี่ ปังบ้านเฮา นำโดยน.ส.วราภรณ์ พลหาญ และคณะ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ครูปัทมา มีครัว เป็นครูที่ปรึกษาธุรกิจ, รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ธุรกิจเห็ดแปรรูป Mushroom Angle นำโดยน.ส.ปภาวดี ไสยวงศ์ และคณะ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด มีครูดร.ทวิทย์ บัวทอง เป็นครูที่ปรึกษาธุรกิจ และ รางวัล การเชียนแผนธุรกิจ “แผ่นแปะกันยุง” เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์สำหรับสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2562 นำโดยน.ส.สุนิสา
กลิ่นหอม และคณะ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด มีครูพรสุดา บุญส่ง เป็นครูที่ปรึกษาธุรกิจ


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว