จัดนิทรรศการ “งานใบตอง งานมาลัย และงานแกะสลัก” ในการประชุมผู้นำอาชีวศึกษาอาเซียน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 241 ครั้ง
 ประกาศ : 05 สิงหาคม 2562 17:13:43    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้มอบหมายให้นางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ “งานใบตอง งานมาลัย และงานแกะสลัก” ซึ่งเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค ด้านศิลปวัฒนธรรมประจำภาคผสมผสานผลงานนักศึกษาที่โดดเด่นและมีเรื่องราวถ่ายทอด ในการประชุมผู้นำอาชีวศึกษาอาเซียน ASEAN TVET Officials Meeting จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายยุทธศาสตร์ด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นการเชื่อมโยงสมรรถนะวิชาชีพกับมาตรฐานอาเซียนและมาตรฐานสากล ในการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่  มีตัวแทนผู้นำประเทศอาเซียนและผู้มีเกียรติที่มาร่วมการประชุม ได้เยี่ยมชมบูธพร้อมทั้งชื่นชมผลงาน “งานใบตอง งานมาลัย และงานแกะสลัก” ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นจำนวนมาก