รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 246 ครั้ง
 ประกาศ : 04 กรกฏาคม 2562 17:20:08    
3 ก.ค. 62 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการดอกไม้และงานประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ประจำปี 2562 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เพื่อให้แรงงาน เยาวชนไทยได้แสดงทักษะฝีมือ ช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดใช้ในการประกอบอาชีพได้ นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายกฤษณะ ลาดปาละ จากทักษะวิชาชีพ worlds skillประเภทการจัดดอกไม้ มีครูฉวีวรรณ เสนอาสา และครูจามจุรี จินะการ เป็นผู้ควบคุม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง