กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ เรื่อง การประกันภัย
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 240 ครั้ง
 ประกาศ : 03 กรกฏาคม 2562 11:57:01    
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 บูรณาการการเรียนในรายวิชา กฎหมาย ปีการศึกษา 2562 จัดโครงการ “ยุวชนประกันภัย” เพื่อรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการประกันภัย การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชน หน่วยงานบริเวณโดยรอบวิทยาลัยฯ ชุมชนที่อยู่อาศัยของนักเรียน และภายในวิทยาลัยฯ มีครูวาสนา คะวงค์ดอน ครูประจำวิชา เป็นผู้ควบคุม