นักศึกษาได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 726 ครั้ง
 ประกาศ : 06 มิถุนายน 2562 10:27:52    
29 พ.ค. 62 ครู และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 58 ประจำปี 2562 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาได้รับคัดเลือกระดับพุทธสมาคมจังหวัด เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัล จำนวน 2 คน คือ นายธนายุทธ อุ่นเมือง และนายวราวุธ วงค์สืบ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ และครูมณีนุช แสนขัติ เป็นครูผู้ควบคุมณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร