โครงการพัฒนาครูสายงานการสอน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 188 ครั้ง
 ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2562 10:34:49    
7 พ.ค. 62 นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูสายงานการสอน หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาระดับกลาง โดยมีครูปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ หัวหน้างานบุคลากร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ในการใช้งานการจัดทำชุดการสอน ตามหลักสูตรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถนำผลงานที่พัฒนาขึ้นไปขยายผลการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดอบรมให้แก่ครูจำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค. 62 มีนายอำนาจ ทองแสน ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และนายชลอ การทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง