โครงการอบรมสัมมนา การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์และความรู้ทางไอที
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 376 ครั้ง
 ประกาศ : 14 มีนาคม 2562 15:32:52    
10 มี.ค. 62 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 10 คน นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวน 36 คน เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการอบรมสัมมนา การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์และความรู้ทางไอที ณ Oon IT Valley ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้เพิ่มทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นำมาปรับใช้กับงานการบัญชีในยุคปัจจุบัน ซึ่ง Oon IT Valley ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานองค์ความรู้ด้านไอที กับวิถีชีวิตในแบบล้านนา เป็นแหล่งบ่มเพาะ สร้างสรรค์ นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs, StartUp, และเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับสินค้าและบริการสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เป็นรากฐานที่จะต่อยอดสู่ความเป็น Smart City