อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาการด้วยการวิจัยสำหรับครูผู้สอน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 383 ครั้ง
 ประกาศ : 19 มีนาคม 2562 15:40:16    
2 มี.ค. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาการด้วยการวิจัย และการบริหารจัดการชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน มีนางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพของครูตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมบทบาทของครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่ทันต่อ Social Media และ Network ตลอดจนสามารถสร้างนวัตกรรมและมีทักษะในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้ครูเข้าใจแนวปฏิบัติการบริหารจัดการในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถการจัดทำงานวิจัยของการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยอบรมให้แก่ครูผู้สอนจำนวน 72 คน ระหว่างวันที่ 2-3 มี.ค. 62 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา, ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และท่านชัยพล หมีทอง ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง