นักศึกษาองค์การวิชาชีพ เข้ารับการประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 540 ครั้ง
 ประกาศ : 29 มกราคม 2562 13:51:07    
29 ม.ค. 62 นายธนายุทธ อุ่นเมือง นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ นำเสนอนิทรรศการเพื่อรับการประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยคณะกรรมการระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) เป็นผู้ประเมิน มีครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ และครูมณีนุช แสนขัติ เป็นผู้ควบคุม
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน