นำเสนอนิทรรศการโครงการวิชาชีพ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 343 ครั้ง
 ประกาศ : 07 กันยายน 2561 12:18:19    
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ดำเนินการนำเสนอนิทรรศการโครงการวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 61 ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนในรายวิชาโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้ สามารถนำมาปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจได้ โดยได้นำเสนอโครงการจำนวนทั้งสิ้น 114 โครงการ แก่คณะกรรมการประเมินผลวิชาโครงการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง