อบรมการใช้โปรแกรม Google Form และ Google Sheet
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 479 ครั้ง
 ประกาศ : 07 สิงหาคม 2561 10:54:55    
4 ส.ค. 61 นายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Google Form และ Google Sheet มีนายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้คณะครู เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Google Form และ Google Sheetสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่น ใช้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ แบบฟอร์ม, การสร้างแผนภูมิเพื่อนำเสนอข้อมูล, จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา โดยจัดอบรมให้แก่คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 140  คน โดยมีนายชัยวัฒน์ สมศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยากร และคณะครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรร่วมอำนวยความสะดวก ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง