โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 848 ครั้ง
 ประกาศ : 23 มีนาคม 2561 16:09:04    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  นำโดย นายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการ ดำเนินงานโครงการ ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์เทศบาลตำบลเมืองยาว) ภายใต้หลักการและเหตุผลของโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 มีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น รวมถึงช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ โอกาสนี้นายจำรูญ ไชยศร นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว และคณะให้การต้อนรับ เยี่ยมชมโครงการ ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง