พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 758 ครั้ง
 ประกาศ : 07 มีนาคม 2561 11:08:11    
นายพลฤทธิ์  จินดาหลวง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  เป็นประธานพิธีเข้ากองประจำการลูกเสือวิสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  26 – 28  กุมภาพันธ์  2561  มีนักเรียนระดับปวช.1  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  หลังศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง  และที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย  และเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการเป็นลูกเสือวิสามัญอย่างเต็มตัว  มีระเบียบวินัย  มีความเสียสละ  อดทน  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์