Breaking News |  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์สี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป       การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)       ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์สามมิติ       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน         รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว คนงาน       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรื       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควตารับตรง     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
แผนกวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานงบทดลอง
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 883  
เข้าชมปีนี้ : 883  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 51,867  
  แผนกวิชาการบัญชี ปริญญาตรี

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี


ชื่อ-นามสกุล          นางสาวประคอง   เจนคุณาวัฒน์

ตำแหน่งทางวิชาการ          อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ-บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2537 

 • บธ.บ. (การบัญชี) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา    2527

 • บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       2528

สังกัด    สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย
ประคอง  เจนคุณาวัฒน์,  ปภัสสร  อินทโสตถิ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในปีการศึกษา 2561
ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.เชียงใหม่, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1.

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 34 ปี  
ระดับ ปวส.

 • 3201-2003         การบัญชีต้นทุน 1

 • 3201-2004         การบัญชีต้นทุน 2

ระดับ ปริญญาตรี

 • 4201-1006  ปฏิบัติการบัญชีต้นทุน 1

 • 4201-1007  ปฏิบัติการบัญชีต้นทุน 2  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ชื่อ-นามสกุล          นางอัญชนา   เหมวงศ์กุล

ตำแหน่งทางวิชาการ          อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • บช.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545

 • บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528

สังกัด     สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัญชนา  เหมวงศ์กุล, บุษบา  ครอบครอง. (2560). “ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสถานประกอบการในจังหวัดลำปางต่อระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์”เชียงใหม่, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1.

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  32  ปี  (ระบุระยะเวลาประสบการณ์การสอนถึงปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.

 • 3201-2106  การสอบบัญชี

 • 3201-2007  การบัญชีภาษีอากร

 • 3201-2107  สัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ

ระดับ ปริญญาตรี

 • 4201-1010  ปฏิบัติการภาษีอากร