Breaking News |  แจ้งวันประชุมผู้ปกครองนร.นศ.ระดับชั้นปวช.2,3และปวส.2       ประกวดโครงการ การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2559       การลงนามความร่วมมือ และประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคำนวณเลข       ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.)       อบรมคุณธรรมอัตลักษณ์นักศึกษาใหม่ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา         อบรมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนใหม่ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2561       ตารางชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 33  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,254  
เข้าชมปีนี้ : 6,918  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 57,902  
  รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560

ปี พ.ศ.

ชื่อรางวัล

รายละเอียด

14 ม.ค.60

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

14 ม.ค.60

รางวัลระดับภาค  “TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG ประจาปี 2560”

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.60

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.60

รางวัล  "สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น" ในงานวันครู จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 61

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.60

รางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษา มีผลงานดีเด่น"  ในงานวันครู จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 61

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.60

รางวัล "ครูผู้สอน มีผลงานดีเด่น" ในงานวันครู จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 61

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

28 ม.ค.60

รางวัลระดับนานาชาติ รางวัล “The Guest Judges Award” โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสำหรับนักเรียน นักศึกษา GATSBY 11TH  CREATIVE AWARDS

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

6-10 ก.พ. 60

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดระยอง  วันที่ 6-10 ก.พ. 60  ประกอบด้วยทักษะงานออกแบบช้างไทย 3D Animation  ทักษะการประกอบอาหารไทยชุดคอสโมโพลิแทน และ ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

10 มี.ค.60

รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น (สายอาชีวะ) ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

26 มิ.ย.60

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1-7 ก.ค.60

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  มวยสากลสมัครเล่น (ชาย)รุ่นเวลเตอร์เวทน้ำหนักไม่เกิน 69 กก.  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 12

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

5-7 ก.ค.60

รางวัลชนะเลิศ การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ภาคเหนือ ประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

12 ส.ค.60

รางวัลระดับชาติ ลูกที่มีความกตัญญูตกเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

17-19 ส.ค. 60  รางวัลระดับชาติ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวช. ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ณ อิมแพคเมืองทองธานี  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
18 ส.ค. 60 รางวัลระดับจังหวัด  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาด้านบัญชี ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

28 ส.ค.-3 ก.ย.60

รางวัลระดับชาติ การแข่งขันกีฬาพิษณุโลกเกมส์  เหรียญทอง และเหรียญทองแดง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

20 ก.ย.60

รางวัลระดับจังหวัด เยาวชนดีเด่น สาขาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในงานเยาวชนแห่งชาติ ณ เทศบาลนครลำปาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

9-10 พ.ย.60 รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 60 รางวัลชนะเลิศ ทักษะพื้นฐาน ทักษะมารยาทไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

18-22 ธ.ค. 60

รางวัล รางวัลชนะเลิศ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค ประเภท การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16  ม.ค. 61 

รางวัลระดับจังหวัด รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา  ประจำปี 2560  รองปณิทัต ลี้จินดา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

17 ม.ค. 61 

รางวัลระดับชาติ  รางวัล  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด   

คลิกเพื่อดาวน์โหลด