Breaking News |  ต้อนรับ นศท. ว.อาชีวศึกษาแพร่ มาศึกษาดูงาน       ประกาศผลการคัดเลือก ครูจิตรกรรม ครูโรงแรม เจ้าหน้าทีกิจกรรม       ต้อนรับครูและนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์       เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครลำปาง        ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง)        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม       ทำบุญถวายสลากภัต       งานเกษียณอายุราชการ ภาคเหนือ ประจำปี 2560       การเซ็นสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560       การสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชั่น EchoVe พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
วิดิทัศน์ Thai Version
วิดิทัศน์ China Version
วิดิทัศน์ English Version
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
แผนกวิชาการโรงแรม
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานงบทดลอง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,146  
เข้าชมปีนี้ : 12,494  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 46,407  
  รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
25ต.ค.56 ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
23 ธ.ค.56 รางวัลชนะเลิศประเภทผลประกอบการดีเด่น โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี 2556   คลิกเพื่อดาวน์โหลด
16 ม.ค.57 บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาลำปาง ประจำปี 2556 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
16 ม.ค.57 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประจำปี 2556 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
16 ม.ค.57 รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2556 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
16 ม.ค.57 รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
16 ม.ค.57 รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” คลิกเพื่อดาวน์โหลด
7 ก.พ.57 รางวัล เหรียญทองแดง ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม : ทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. คลิกเพื่อดาวน์โหลด
8 ก.พ. 57 เกียรติบัตร “รวมพลังขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” คลิกเพื่อดาวน์โหลด
8 มี.ค.57 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ครั้งที่ 4  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ภาคภาษาบาลี – ไทย วันที่ 8 มี.ค.57 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
8 มี.ค.57 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ครั้งที่ 4  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับอาชีวศึกษา ภาคภาษาบาลี – ไทย วันที่ 8 มี.ค.57 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
9 มี.ค.57 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขา จัดดอกไม้ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
5 พ.ค.57 เกียรติบัตร “นำนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน และมีผลสำเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา” ระดับดีมาก (Star) ประจำปีการศึกษา 2556   คลิกเพื่อดาวน์โหลด
30 พ.ค.57 เกียรติบัตร รางวัลดีเด่น  ระดับจังหวัด ผลงาน "แม่ญิ๋งกาไก่"  ของ ครูรุ่งนภา  ยืนยงวนานนท์  ผู้จัด ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
26 มิ.ย.57 เกียรติบัตร ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด และอบายมุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2 ก.ค. 57 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ “โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกหอยแครง”  2 ก.ค. 57 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
7 ก.ค.57 รางวัลชนะเลิศที่ 2 การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย คลิกเพื่อดาวน์โหลด
31 ก.ค.57 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกอบอาหารจากข้าวกล้อง คลิกเพื่อดาวน์โหลด
12 ส.ค.57 รางวัลครูดีเด่นอาชีวศึกษา ปี 2557  “นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง”  ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
17 ส.ค.57 รางวัลระดับเหรียญเงิน และรางวัลระดับเหรียญทองแดง โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
29 ส.ค.57 รางวัลดีเด่น อันอับ 3  และรางวัลดีเด่น อันดับ 5  การแข่งขัน การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Smart Biz ครั้งที่ 5 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
17 ก.ย.57 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สถานศึกษาต้นแบบ ภารกิจส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนให้มีงานทำและหารายได้ระหว่างเรียน โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
18 ก.ย.57 เกียรติบัตร ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ 4 ดาว วันที่ 18 กันยายน 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
20 ก.ย.57 เกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด  แด่ นางสาวมณพกานต์  ใจขอด  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557    คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3 ต.ค.57 รางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม แก่ นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
6 พ.ย.57 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์  รางวัลชนะเลิศที่ 2  และ กลุ่มศิลปะงานใบตอง รางวัลชนะเลิศที่ 3  ในการเข้าร่วมประกวดสะเปาฝีมือ ในงานล่องสะเปาจาวละกอน ประจำ 2557  วันที่ 6 พ.ย. 57 ณ บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
12 พ.ย.57 รางวัลระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ลำปาง 7 ผลงาน วันที่ 12 พ.ย. 57 ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
24 พ.ย.57 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
24 พ.ย.57 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
24 พ.ย.57 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 57 รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2557  เขตการศึกษาที่ 5 จังหวัดลำพูน 2 ธันวาคม 2557  ประเภทกีฬาหมากล้อม  3 ผลงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
12 ส.ค.57 รางวัล ครูดีเด่นเชิงประจักษ์ นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
9 ธ.ค. 57 เกียรติบัตร ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม “เดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต” ในวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
15-19 ธ.ค.57 รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับชาติที่จังหวัดหนองคาย คลิกเพื่อดาวน์โหลด
15-19 ธ.ค.57 เกียรติบัตร แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รางวัล อวท.มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 57 รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2557ณ สนามกีฬากลางจังหวัด.ลำปาง
เมื่อ
20 ธันวาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
9 ธ.ค.57 , 20 ธ.ค.57 รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ระดับ ปวส. และ ปวช. ครูที่ปรึกษา ครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
20 ก.พ.58 โล่ประกาศเกียรติคุณ  การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก  ประจำปีการศึกษา 2557  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
27 ก.พ.58 รางวัลระดับชาติ  โล่เชิดชูเกียรติ ระดับดีเด่น แด่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2556   กระทรวงศึกษาธิการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
13 มี.ค. 58 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค ผุ้ได้รับรางวัล นายธงชัย มูลครื้น  การแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 3” CABLINK CONTEST 2015  ภาคเหนือ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
17 มี.ค.58 รางวัลระดับชาติ โล่เชิดชูเกียรติ แด่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นสถานศึกษาที่จัดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ผู้จัด วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
23 มี.ค.58 รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ชื่อรางวัล "การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน" โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (Thai Education towards ASEAN Community) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2 เม.ย.58 ประเภทรางวัล  ระดับจังหวัด  ชื่อรางวัล  ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ  2557  ผู้ที่ได้รับรางวัล  นายปณิทัติ  ลี้จินดา  ได้รับเมื่อ  วันที่  2 เมษายน 2558 ผู้จัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คลิกเพื่อดาวน์โหลด
7-9 ก.ค.58 ประเภทรางวัลระดับภาคเหนือ ผู้จัดสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานภาค 10 ลำปาง รางวัลที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง , รางวัลเหรียญเงิน และ รางวัลเหรียญทองแดง คลิกเพื่อดาวน์โหลด
19-25 ก.ค. 58 ประเภทรางวัลระดับภาคเหนือ  การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา "พญามังรายเกมส์" อาชีวะเกมส์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 มีรางวัลเหรียญทอง  3  รายการ  และรางวัลเหรียญทองแดง คลิกเพื่อดาวน์โหลด
28 ก.ค.58  ประเภทรางวัลระดับจังหวัด  ชื่อรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย
หมู่ 9 ในงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558  27-29 ก.ค.58 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
20 ส.ค.58  ประเภทรางวัลระดับจังหวัด รางวัลในการแข่งขันการออกแบบเว็บเพจ และ การออกแบบโปสเตอร์ รางวัลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  คลิกเพื่อดาวน์โหลด .
24 ส.ค.58 รางวัลดีเด่นอันดับ 1 และรางวัลดีเด่นอันดับ 5   การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป คลิกเพื่อดาวน์โหลด
31 ส.ค.58 ประเภทรางวัลระดับชาติ ชื่อรางวัล  ระดับ 5 ดาว ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2557  ผู้ที่ได้รับ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางผู้ควบคุม  ครูจิตต์ใส แก้วบุญเรือง รับเมื่อ 31 สิงหาคม 2558 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
25 ก.ย.58 ประเภทรางวัลระดับภาค การนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา
กลุ่มภาคเหนือ ปี 2558 รางวัลระดับเหรียญทอง และระดับเหรียญเงิน 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

27 ต.ค.58 รางวัลระดับเหรียญทอง  เงิน และทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

27 ต.ค.58  รางวัลระดับเหรียญทอง  เงิน และทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ อศจ.ลำปาง ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

26 ต.ค.58 -
5 พ.ย.58
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 กีฬาหมากล้อม ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  และ รองชนะเลิศอันดับ 2 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
27 พ.ย.58 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทครู-อาจารย์ การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 14 (V-GO XIV) ณ วท.สุพรรณบุรี  โดย สอศ.ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลด
4 ธ.ค.58  รางวัลระดับเหรียญทอง  เงิน และทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

4 ธ.ค.58 รางวัลระดับเหรียญทอง  เงิน และทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

4 ธ.ค.58 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง คลิกเพื่อดาวน์โหลด
30 ธ.ค.58 รางวัลระดับชาติ สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี (ผ่านน 100%)  ประจำปี2558  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
16 ม.ค.59 รางวัลระดับชาติ รางวัลคุณธรรมเข็มทอง ผู้ที่ได้รับ  นางวรรณภา  ไกรวัลอาภรณ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.59 รางวัลระดับชาติ รางวัลหนึ่งแสนครูดี  และรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1-5 ก.พ.59

รางวัลระดับชาติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับชาติ (จ.นครสวรรค์)  ปีการศึกษา 2558 วันที่ 1-5 ก.พ.59

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

5 ก.พ.59 รางวัลระดับชาติ  รางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี
ผู้ที่ได้รับคือ นางสาวผาณิตภา แซ่เฮ่อ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ก.พ.59 รางวัลระดับชาติ  สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  ผลการการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาที่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปี 2558   ได้  ร้อยละ 100  ในระดับ ดีมาก    คลิกเพื่อดาวน์โหลด
7 มี.ค.59 รางวัลระดับชาติ  ชื่อรางวัล MOE AWARD  ปีการศึกษา 2557  ผู้ที่ได้รับ
1.  นายวีระ ทองทาบวงศ์   สาขา เศรษฐกิจพอเพียง   วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2.  นางวรรณภา  ไกรวัลอาภรณ์  สาขาคุณธรรมจริยธรรม   ของ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

22 ก.ค.59 รางวัลระดับภาคเหนือ ประเภทลู่  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
29 ก.ค.59 รางวัลระดับประเทศ  ชื่อรางวัลนักเรียนพระราชทาน  ประจำปี 2558  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
29 ก.ค.59 รางวัลระดับจังหวัด  การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เชิญชวนให้รักอ่าน และ  การประกวดนักอ่านภาคฤดูร้อน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
12 ส.ค.59 รางวัลระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "โครงการประกวดวงดนตรีระดับเยาวชนปีที่ 10 Jampha music contest"  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
17 ส.ค.59 รางวัลระดับจังหวัด  ทักษะออกแบบเวบเพจ โดย  มทร.ลำปาง ในงาน“เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559” คลิกเพื่อดาวน์โหลด
17 ส.ค.59 รางวัลระดับจังหวัด  รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การประกวดหนุ่ม สาวอาชีวะต้นแบบ LP. Vec. Idols. 2016  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
6 ก.ย. 59 รางวัล ระดับชาติ  ชื่อรางวัล  ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4x400 เมตร  และรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาหมากล้อม ประเภทคู่ผสม ในงาน "สงขลาเกมส์" คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10 ก.ย.59 รางวัลระดับประเทศ   โล่เกียรติคุณแก่ “โครงการต้นแบบระดับประเทศ” ประจำปี 2559
ชื่อผลงาน    โครงการแปลงขยะเป็นบุญด้วยศาสตร์และศิลป์พอเพียง
ของชมรมเศรษฐกิจพอเพียง SMART วิทยาอาชีวศึกษาลำปาง
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
12 ก.ย. 59 รางวัลระดับจังหวัด   รางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปาง”  ประจำปี 2559 นางสาวฤทัยชนก มูลพุ่มสาย  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
12 ก.ย. 59 รางวัลระดับจังหวัด  รางวัลชนะเลิศ " จากการประกวดวงดนตรีสากล"  ในงานเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
18-20 ก.ย.59 รางวัลระดับภาคเหนือ  สื่อ ICT  เมื่อวันที่  18-20 กันยายน  2559  จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
26 ก.ย.59 รางวัลระดับจังหวัด  ประกวดคำขวัญ กรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี  จัดโดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3 ต.ค.59 รางวัลระดับชาติ  โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร”
แก่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
12-21 ต.ค.59 รางวัลระดับชาติ   กีฬาหมากล้อม รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 33  "กว๊านพะเยาเกมส์" คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2 พ.ย.59 รางวัลระดับจังหวัด การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง   คลิกเพื่อดาวน์โหลด
30 พ.ย.59 รางวัลระดับจังหวัด รางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทสถานศึกษา  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
30 พ.ย.59 รางวัลระดับจังหวัด รางวัลดีเด่นการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทครัวเรือน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
30 พ.ย.59 รางวัลสถานศึกษาดีเด่น  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
30 พ.ย.59 รางวัลนักศึกษาดีเด่น  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2 ธ.ค.59

รางวัลชนะเลิศประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   ชื่อผลงาน “ผงสมุนไพรโรยข้าว Rice Seasoning With Herbs”   

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
14 ธ.ค.59 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ผลงาน “บุปผาอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” คลิกเพื่อดาวน์โหลด
30 ธ.ค.59 รางวัลระดับชาติ สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี (ผ่านน 100%)  ประจำปี2559  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
14 ม.ค.60 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
14 ม.ค.60 รางวัลระดับภาค  “TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG ประจาปี 2560” คลิกเพื่อดาวน์โหลด
16 ม.ค.60 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. คลิกเพื่อดาวน์โหลด
16 ม.ค.60 รางวัล  "สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น" ในงานวันครู จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 61 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
16 ม.ค.60 รางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษา มีผลงานดีเด่น"  ในงานวันครู จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 61 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
16 ม.ค.60 รางวัล "ครูผู้สอน มีผลงานดีเด่น" ในงานวันครู จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 61 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
28 ม.ค.60 รางวัลระดับนานาชาติ รางวัล “The Guest Judges Award” โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสำหรับนักเรียน นักศึกษา GATSBY 11TH  CREATIVE AWARDS  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
6-10 ก.พ. 60 รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดระยอง  วันที่ 6-10 ก.พ. 60  ประกอบด้วยทักษะงานออกแบบช้างไทย 3D Animation  ทักษะการประกอบอาหารไทยชุดคอสโมโพลิแทน และ ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10 มี.ค.60 รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น (สายอาชีวะ) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
26 มิ.ย.60 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี2560  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
1-7 ก.ค.60 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  มวยสากลสมัครเล่น (ชาย)รุ่นเวลเตอร์เวทน้ำหนักไม่เกิน 69 กก.  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 12 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
5-7 ก.ค.60 รางวัลชนะเลิศ การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ภาคเหนือ ประจำปี 2560 คลิกเพื่อดาวน์โหลด