วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
  Breaking News |  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชี ชั้น ๒       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฮาร์ดดิสก์       เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards        ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มของผู้เรียนอาชีวศึกษา       ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทิพยประกันภัย ประจำสาขาลำปาง ฝึกงานในด้านพิจารณารับประกันภัย       การประชุมสถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาการตลาด และทำสัญญาฝึกงาน ในสถานประกอบกา       รับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา อศจ.ลำปาง        ผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ตู้สูงโล่ง ตู้สูงบานเปิด ตู้เตี้ยโล่ง เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะและเครื่อ       พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 878  
เข้าชมปีนี้ : 10,859  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 61,843  
  ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา 

ปี พ.ศ.

ชื่อสถานศึกษา

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

2480 - 2491

โรงเรียนช่างเย็บเสื้อและทอผ้า

นายโกวิท  อยู่สวัสดิ์

2491 - 2497

โรงเรียนการช่างสตรีลำปาง

นางจันทดา  โหละสุต

2497 - 2516

โรงเรียนการช่างสตรีลำปาง


นางอัมพร  ศรีสวัสดิ์

2516 – 2519

โรงเรียนอาชีวศึกษาลำปาง


นางอัมพร  ศรีสวัสดิ์

2519 – 2522

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง (วิทยาเขต 2)


นางอัมพร  ศรีสวัสดิ์

2522 – 2535

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


นางสาวปราณี  อนุกูล

2535 – 2538

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


นางศรีวรรณา  สิงหานุวัฒน์

2538 – 2543

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


นายกมล  ปิ่นมาศ

2543 – 2546

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


นางสุรีย์  วรรณโกมล

2546 – 2547

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


นายสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล

2547 - 2552

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


นางสุพิศ  ยางาม

2552 – 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


นายปฏิเวธ  พึ่งอุบล

2554 – 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


ดร.กาญจนา  ภาสุรพันธ์

2557 – 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


นางพรเพ็ชร  พรรณวงค์

2558 - ปัจจุบัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

pon
นายพลฤทธิ์  จินดาหลวง