Breaking News |  ต้อนรับ นศท. ว.อาชีวศึกษาแพร่ มาศึกษาดูงาน       ประกาศผลการคัดเลือก ครูจิตรกรรม ครูโรงแรม เจ้าหน้าทีกิจกรรม       ต้อนรับครูและนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์       เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครลำปาง        ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง)        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม       ทำบุญถวายสลากภัต       งานเกษียณอายุราชการ ภาคเหนือ ประจำปี 2560       การเซ็นสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560       การสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชั่น EchoVe พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
วิดิทัศน์ Thai Version
วิดิทัศน์ China Version
วิดิทัศน์ English Version
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
แผนกวิชาการโรงแรม
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานงบทดลอง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,146  
เข้าชมปีนี้ : 12,494  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 46,407  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  06-03-2560
4 มี.ค. 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อพร. สัมพันธ์ ประจำปี 2559 นำโดยนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งเป็นสถานศึกษาเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน โดยมี ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปางเป็นประธานพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 14 สถาบันการศึกษา มีการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และงานราตรีสัมพันธ์ อพร. 59 พิธีส่งมอบธงกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ จากเจ้าภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป  

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว