Breaking News |  ต้อนรับ นศท. ว.อาชีวศึกษาแพร่ มาศึกษาดูงาน       ประกาศผลการคัดเลือก ครูจิตรกรรม ครูโรงแรม เจ้าหน้าทีกิจกรรม       ต้อนรับครูและนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์       เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครลำปาง        ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง)        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม       ทำบุญถวายสลากภัต       งานเกษียณอายุราชการ ภาคเหนือ ประจำปี 2560       การเซ็นสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560       การสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชั่น EchoVe พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
วิดิทัศน์ Thai Version
วิดิทัศน์ China Version
วิดิทัศน์ English Version
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
แผนกวิชาการโรงแรม
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานงบทดลอง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,146  
เข้าชมปีนี้ : 12,494  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 46,407  
  พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  03-03-2560
2 มี.ค. 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรในระดับช่างฝีมือ ธุรกิจการค้า และการบริการ โดยมุ่นเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีนายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูภัทราวรรณ สุขพันธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสถานประกอบการ ณ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว