Breaking News |  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม       โครงการ “สังคมหัวแข็งสวมหมวกกันน็อก 100%”       รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ       อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาหมากล้อมขั้นพื้นฐาน       โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ       ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ       สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอจัดแสดงผลงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ       แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน       อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรม     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  ศึกษาดูงานด้านการอาชีวศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  15-05-2562
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการอาชีวศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2562 โดยประสานความร่วมมือกับ National Kangshan Agricultural & Industrial Vocational Senior High School, Kaohsiung City ประเทศไต้หวัน มีผู้บริหาร และคณะครูจากสถานศึกษาที่ร่วมศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคลำพูน, ผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย, รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ครูวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และบุคลากรสังกัดหน่วยงานอื่น ซึ่งการประสานความร่วมมือในครั้งนี้ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในการจัดการอาชีวศึกษายุคใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาในระดับนานาชาติ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว