Breaking News |  เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง       พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วอศ.ลำปาง และ Sichuan Engineering Technical College ประเทศจีน       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. 2562       พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ English Summer Camp 2019       English Summer Camp 2019       รายละเอียดวิชาปรบพื้นฐาน ระดับ ปวส ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ม.6 และต่างสาขาวิชา)       รายละเอียดบุคคลทำการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562       ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562       โครงการอบรมสัมมนา การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์และความรู้ทางไอที       อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาการด้วยการวิจัยสำหรับครูผู้สอน     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,006  
เข้าชมปีนี้ : 3,768  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 71,914  
  โครงการค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี และพัฒนาศาสนสถาน
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  13-03-2562
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวเปิดโครงการค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี และพัฒนาศาสนสถาน ดำเนินงานโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มีนายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ปรับใช้ในการเรียน การทำงาน, มีทักษะด้านการขับขี่ปลอดภัย, มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาศาสนสถาน จัดอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาจำนวน 220 คน ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 62 ณ วัดบรรพตสถิต อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และเป็นพระวิทยากรจากพระอาจารย์มหานภดล สุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 
 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว