Breaking News |  นักศึกษาเข้ารับประทานโล่รางวัล ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ       มทบ. 32 รณรงค์แจกหน้ากากอนามัย แก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่า       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562       มอบเกียรติบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน       นายกองค์การนักวิชาชีพฯ เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ       รางวัลสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ       ทุนการศึกษา Institute of Technical Education : ITE ประเทศสิงคโปร์       การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28       การทดสอบประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2       ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ งานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 860  
เข้าชมปีนี้ : 2,302  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 70,448  
  พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  30-11-2561
26 พ.ย. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความยินดีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุด สร้างความศรัทธา เชื่อมั่นให้แก่ชุมชน สังคม ประชาชนจังหวัดลำปาง ได้รับรู้ผลสำเร็จแห่งความพากเพียรของวิทยาลัยฯ ที่ได้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวม 6 ด้าน คือ 1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 2.ด้านการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 3. ด้านการบริหารจัดการ 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 5. ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 6. ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติสืบไป ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน การจัดงานเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ ได้นำความภาคภูมิใจและปลื้มปิติมาสู่บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางอย่างเปี่ยมล้น
 
 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว