X

   สมัครเรียน รอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2562   
อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม
[ เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
  Breaking News |  เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง       พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วอศ.ลำปาง และ Sichuan Engineering Technical College ประเทศจีน       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. 2562       พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ English Summer Camp 2019       English Summer Camp 2019       รายละเอียดวิชาปรบพื้นฐาน ระดับ ปวส ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ม.6 และต่างสาขาวิชา)       รายละเอียดบุคคลทำการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562       ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562       โครงการอบรมสัมมนา การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์และความรู้ทางไอที       อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาการด้วยการวิจัยสำหรับครูผู้สอน     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,006  
เข้าชมปีนี้ : 3,768  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 71,914  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง [อ่าน : 20 ครั้ง]    พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วอศ.ลำปาง และ Sichuan Engineering Technical College ประเทศจีน [อ่าน : 13 ครั้ง]   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. 2562 [อ่าน : 4 ครั้ง]    พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ English Summer Camp 2019 [อ่าน : 33 ครั้ง]
English Summer Camp 2019 [อ่าน : 29 ครั้ง]    โครงการอบรมสัมมนา การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์และความรู้ทางไอที [อ่าน : 50 ครั้ง]
   ข่าวประกาศ
  รายละเอียดบุคคลทำการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562    [อ่าน : 501 ครั้ง]
     รายละเอียดบุคคลทำการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562    [อ่าน : 243 ครั้ง]
     รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบสอบคัดเลือก(เฉพาะบางสาขาวิชา) ปีการศึกษา 2562    [อ่าน : 1,335 ครั้ง]
     รับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบสอบคัดเลือก(เฉพาะบางสาขาวิชา) ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562    [อ่าน : 295 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
  ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบโควตารับตรง ภาคเรียนที่ 1/2562    [อ่าน : 1,409 ครั้ง]
     ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบโควตารับตรง ภาคเรียนที่ 1/2562 ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  รายละเอียดวิชาปรบพื้นฐาน ระดับ ปวส ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ม.6 และต่างสาขาวิชา)    [อ่าน : 84 ครั้ง]
     รายละเอียดวิชาปรบพื้นฐาน ระดับ ปวส ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ม.6 และต่างสาขาวิชา) ..... (อ่านต่อ)
  ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562    [อ่าน : 652 ครั้ง]
     ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
  ข้อกำหนดการรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561    [อ่าน : 334 ครั้ง]
     ข้อกำหนดการรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศเรื่องข้อกำหนดการรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)    [อ่าน : 223 ครั้ง]
     ประกาศเรื่องข้อกำหนดการรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ..... (อ่านต่อ)
  ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ITE ประเทศสิงคโปร์    [อ่าน : 220 ครั้ง]
     ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ITE ประเทศสิงคโปร์ ..... (อ่านต่อ)
   สมัครงาน
  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี    [อ่าน : 252 ครั้ง]
     ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี    [อ่าน : 205 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี    [อ่าน : 287 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ    [อ่าน : 367 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมิน    [อ่าน : 351 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล ..... (อ่านต่อ)
   สอบราคา/ประกวดราคา
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ "เก้าอี้สำนักงาน"    [อ่าน : 39 ครั้ง]
     ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ "เก้าอี้สำนักงาน" ..... (อ่านต่อ)
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด    [อ่าน : 53 ครั้ง]
     ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง    [อ่าน : 90 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง ..... (อ่านต่อ)
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    [อ่าน : 115 ครั้ง]
     ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    [อ่าน : 147 ครั้ง]
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวกิจกรรม
ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ [อ่าน : 2,846 ครั้ง] ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 3,278 ครั้ง]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 3,502 ครั้ง] แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 3,208 ครั้ง]
ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 3,299 ครั้ง] ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 3,174 ครั้ง]


  NewsPhoto
เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วอศ.ลำปาง และ Sichuan Engineering Technical College ประเทศจีน
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ English Summer Camp 2019
English Summer Camp 2019
ดูรายการทั้งหมด  
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
  วิดิทัศน์ Thai Version
  วิดิทัศน์ China Version
  วิดิทัศน์ English Version
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ