Breaking News |  รับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563       โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา       ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)       ร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1       พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ 2563       ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี       รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และรู้เท่าทันภัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019       งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ครบรอบ 83 ปี       1 กันยายน 2563 ครบรอบ 83 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ITA / ข้อมูลสาธารณะ
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [อ่าน : 41 ครั้ง]    โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา [อ่าน : 11 ครั้ง]   
ร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 [อ่าน : 34 ครั้ง] พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ 2563 [อ่าน : 65 ครั้ง]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี [อ่าน : 64 ครั้ง] รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [อ่าน : 92 ครั้ง]
   ข่าวประกาศ
  การแบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนภาคเรียน 1/2563    [อ่าน : 877 ครั้ง]
     การแบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนภาคเรียน 1/2563 ..... (อ่านต่อ)
  ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของผู้เรียนอาชีวศึกษา กรอกแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (สำหรับผู้ปกครอง)    [อ่าน : 1,059 ครั้ง]
     ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของผู้เรียนอาชีวศึกษา กรอกแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (สำหรับผู้ปกครอง) ..... (อ่านต่อ)
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2563    [อ่าน : 1,727 ครั้ง]
     การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2563 ..... (อ่านต่อ)
  ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบสอบเพิ่มเติม 1/2563    [อ่าน : 2,576 ครั้ง]
     ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบสอบเพิ่มเติม 1/2563 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 1,108 ครั้ง]
     ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
    ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)    [อ่าน : 29 ครั้ง]
     ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ..... (อ่านต่อ)
  แบบประเมิณตนเองสำหรับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19    [อ่าน : 422 ครั้ง]
     แบบประเมิณตนเองสำหรับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ..... (อ่านต่อ)
  ตารางเวลารับหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1/2563    [อ่าน : 672 ครั้ง]
     ตารางเวลารับหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1/2563 ..... (อ่านต่อ)
  การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    [อ่าน : 958 ครั้ง]
     การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ..... (อ่านต่อ)
  แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563    [อ่าน : 3,537 ครั้ง]
     แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
   สมัครงาน
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิาชาอาหารและโภชนาการ และเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา    [อ่าน : 297 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิาชาอาหารและโภชนาการ และเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาอาหารและโภชนาการ และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา    [อ่าน : 287 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาอาหารและโภชนาการ และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่)    [อ่าน : 363 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    [อ่าน : 738 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และ คนงาน    [อ่าน : 649 ครั้ง]
     ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และ คนงาน ..... (อ่านต่อ)
   สอบราคา/ประกวดราคา
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย +PoE Adaptor    [อ่าน : 89 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย +PoE Adaptor ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับสำนักงาน 3 เครื่อง    [อ่าน : 104 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับสำนักงาน 3 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เครื่องพิพม์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์, สมาร์ททีวี 55 นิ้ว, พัดลมโคจร 18 นิ้ว    [อ่าน : 138 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เครื่องพิพม์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์, สมาร์ททีวี 55 นิ้ว, พัดลมโคจร 18 นิ้ว ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แท่นตัดกระดาษ    [อ่าน : 162 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แท่นตัดกระดาษ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพ่นละอองผ่อย จำนวน 1 เครื่อง    [อ่าน : 215 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพ่นละอองผ่อย จำนวน 1 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวกิจกรรม
ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ [อ่าน : 4,490 ครั้ง] ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 4,321 ครั้ง]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 4,527 ครั้ง] แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 4,274 ครั้ง]
ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 4,395 ครั้ง] ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 4,286 ครั้ง]
  NewsPhoto
รับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา
ร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ 2563
ดูรายการทั้งหมด  
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
  วิดิทัศน์ Thai Version
  วิดิทัศน์ China Version
  วิดิทัศน์ English Version
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ