X

เข้าสู่เว็บไซต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | Lampang Vocational College
  Breaking News |  พิธีเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้น       โครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง       โครงการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยยาเสพติด ปีที่ 2       รายการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับหน่าวย ปี 2561       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชี ชั้น ๒       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฮาร์ดดิสก์       เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards        ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มของผู้เรียนอาชีวศึกษา       ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทิพยประกันภัย ประจำสาขาลำปาง ฝึกงานในด้านพิจารณารับประกันภัย       การประชุมสถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาการตลาด และทำสัญญาฝึกงาน ในสถานประกอบกา     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 29  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,026  
เข้าชมปีนี้ : 11,007  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 61,991  

    ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้น [อ่าน : 3 ครั้ง]    โครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง [อ่าน : 11 ครั้ง]   
โครงการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยยาเสพติด ปีที่ 2 [อ่าน : 21 ครั้ง]    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มของผู้เรียนอาชีวศึกษา [อ่าน : 38 ครั้ง]
การประชุมสถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาการตลาด และทำสัญญาฝึกงาน ในสถานประกอบกา [อ่าน : 25 ครั้ง] รับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา อศจ.ลำปาง [อ่าน : 31 ครั้ง]
   ข่าวประกาศ
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชี ชั้น ๒    [อ่าน : 25 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารีบการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชี ชั้น ๒ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศขอเลื่อนกำหนดการทดสอบการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2    [อ่าน : 60 ครั้ง]
     ประกาศขอเลื่อนกำหนดการทดสอบการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 ครั้งที่ 2/2561 ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 ครั้งที่ 2/2561    [อ่าน : 83 ครั้ง]
     รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 ครั้งที่ 2/2561 ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ค่าเรียน ช.ม.ละ 1 บาท    [อ่าน : 310 ครั้ง]
     รับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ค่าเรียน ช.ม.ละ 1 บาท รับตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 ก.ค.61 ..... (อ่านต่อ)
  โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการรายงานผลในรูปแบบการวิจัย    [อ่าน : 281 ครั้ง]
     โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการรายงานผลในรูปแบบการวิจัย ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
    รายการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับหน่าวย ปี 2561    [อ่าน : 17 ครั้ง]
     รายการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับหน่าวย ปี 2561 ..... (อ่านต่อ)
  เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards    [อ่าน : 18 ครั้ง]
     เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมทุนการศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทิพยประกันภัย ประจำสาขาลำปาง ฝึกงานในด้านพิจารณารับประกันภัย    [อ่าน : 14 ครั้ง]
     ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทิพยประกันภัย ประจำสาขาลำปาง ฝึกงานในด้านพิจารณารับประกันภัย ..... (อ่านต่อ)
  ตารางชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561    [อ่าน : 1,693 ครั้ง]
     ตารางชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ..... (อ่านต่อ)
  กำหนดการลงทะเบียนและเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561    [อ่าน : 435 ครั้ง]
     กำหนดการลงทะเบียนและเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ..... (อ่านต่อ)
   สมัครงาน
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ    [อ่าน : 124 ครั้ง]
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ    [อ่าน : 127 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ    [อ่าน : 249 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานราชการ ตำแหน่ง พนังงานบริหารทั่วไป (ครู)    [อ่าน : 130 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานราชการ ตำแหน่ง พนังงานบริหารทั่วไป (ครู) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถณะ(สัมภาษณ์)เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป    [อ่าน : 135 ครั้ง]
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถณะ(สัมภาษณ์)เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ..... (อ่านต่อ)
   สอบราคา/ประกวดราคา
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฮาร์ดดิสก์    [อ่าน : 11 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฮาร์ดดิสก์ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ตู้สูงโล่ง ตู้สูงบานเปิด ตู้เตี้ยโล่ง เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะและเครื่อ    [อ่าน : 9 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ตู้สูงโล่ง ตู้สูงบานเปิด ตู้เตี้ยโล่ง เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะและเครื่องคอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟ    [อ่าน : 13 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟและจอคอมพิวเตอร์    [อ่าน : 67 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟและจอคอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องโปรเจคเตอร์    [อ่าน : 80 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องโปรเจคเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
    ข่าวกิจกรรม
ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ [อ่าน : 2,501 ครั้ง] ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 3,053 ครั้ง]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 3,282 ครั้ง] แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 2,978 ครั้ง]
ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 3,057 ครั้ง] ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 2,977 ครั้ง]


  NewsPhoto
พิธีเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้น
โครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
โครงการศิลปะป้องกันตัวเองจากอาชญากรรมและรู้เท่าทันโทษพิษภัยยาเสพติด ปีที่ 2
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ดูรายการทั้งหมด  
วิดิทัศน์แนะนำสถานศึกษา
  วิดิทัศน์ Thai Version
  วิดิทัศน์ China Version
  วิดิทัศน์ English Version
สถานศึกษาสังกัด อศจ.ลำปาง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ